Humán szolgáltatások fejlesztése az Ős-Dráva Program területén, Felsőszentmárton központtal

EFOP-1.5.3-16-2017-00052

ALAPADATOK

Főkedvezményezett: Felsőszentmárton Községi Önkormányzat

Projekt kezdete: 2018. február 1.

Projekt vége: 2020. október 29.

Projekt megvalósítási időtartama: 30 hónap

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 244.772.420 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A konzorciumot alkotó tagok: Felsőszentmárton Községi Önkormányzata (gesztor), Bogdása Községi Önkormányzata, Csányoszró Községi Önkormányzata, Dél-Baranyáért Alapítvány, Drávakeresztúr Községi Önkormányzata, Human Exchange Alapítvány, Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központ, Kémes Községi Önkormányzata, Kémesi Óvodai Társulás partnerei: Cún, Diósviszló, Drávapiski, Kovácshida, Szaporca és Tésenfa Községi Önkormányzatok, Ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha.

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA

Általános, átfogó célok

A bevont települések és szervezetek tárgyi, kulturális, szellemi és természeti környezeti értékeinek feltárása és felmutatása, értékként való tudatosítása, az értékszemlélet megerősítése.

A helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) feltárt problémák komplex kezelése, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása.

A tényleges helyi igények és szükségletek kielégítését biztosító szolgáltatások bevezetése, a meglévők fejlesztése, a közszolgáltatások elérésének szavatolása a helyi társadalmak tagjai számára, a kapacitás-, erőforrás- és szolgáltatáshiány kompenzálása.

Az egyéni és közösségi értelemben vett cselekvőképesség fejlesztése és dinamizálása, a társadalmi részvétel fokozása a helyi közösségek és erőforrások bevonásán alapuló, területi hatókörű fejlesztési intervenciók megvalósításával.

A területi különbségek csökkentése, a társadalmi felzárkózás elősegítése.

Részcélok

A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.

A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és a munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.

A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.

A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A projekt célcsoportjai

A projekt célcsoportjai közé tartoznak az aktív korú, hátrányos helyzetű lakosság, családok, a gyermekek és a fiatalok, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, kisebbségi csoportok (pl. fogyatékkal élők) tagjai, valamint civil és üzleti szervezetek, társadalmi, közösségi szerveződések.

Általánosságban a projekt célcsoportja a térség teljes népessége, ezen belül kiemelten az esélyegyenlőségi csoportok tagjai: a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, fiatalok, nők, idősek és fogyatékkal élők.

Egyes projekttevékenységek elsődleges célcsoportjai: az alacsony iskolai végzettségűek, álláskeresők, a munkaerőpiacon gyengén integrálódott csoportok tagjai, fogyatékkal élők, HH és HHH tanulók és családjaik, gyakori évismétlők, tanulmányaikat a végzettség megszerzése előtt félbehagyók, veszélyeztetett gyermekek és családjaik, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat igénybevevők.

A projekt hatásterülete

A projekt közvetlen hatásterülete a konzorciumot alkotó települések, mint Felsőszentmárton, Kémes, Csányoszró, Drávakeresztúr, Bogdása, de egyes tevékenységek közvetlen hatást gyakorolnak a konzorciumban résztvevő óvodai társuláshoz tartozó települések lakosságára (Cún, Diósviszló, Kovácshida, Szaporca, Drávapiski, Tésenfa) is, a projekt maga pedig közvetett módon befolyásolja az egész térség (Dél-Baranya, Ormánság) népességének életlehetőségeit.

http://humanexchange.hu/site/uploads/szovetnek_v.png

A célcsoportokra irányuló projekttevékenységek

Munkaerő-piaci mentorálás

Fiatalok Klubjának működtetése

Interprofesszionális moderált esetmegbeszélések a humán közszolgáltatásban dolgozók számára

Szemléletformáló és antidiszkriminációs képzések a potenciális munkáltatók számára

Közösségi sport, kulturális és nemzetiségi (roma, horvát, német) rendezvények több településen

Egészségfejlesztési programok minden korosztály számára

Szolgáltatásfejlesztési Kerekasztal létrehozása a humán közszolgáltatásban dolgozók részvételével

Interaktív Nemzetiségi Helytörténeti Értéktár és Tudásközpont kialakítása

Hagyományőrző rendezvények lebonyolítása a nemzetiségi önkormányzatok közreműködésével Nemzetiségi összművészeti és gasztronómiai fesztivál